Gizlilik politikası

Biz kimiz

Web sitemizin adresi: https://www.gonulluhikayeleri.org.

Kişisel Verilerin Korunması


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Hakkında Bilgilendirme


Bu sayfada; özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla yürürlüğe giren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
hakkında firmamızın üstlendiği sorumluluklar ve ayrıca kullanıcı sıfatıyla
sahip olduğunuz haklar ile ilgili bilgilendirici içerikler yer almaktadır.
Gönüllü Hikayeleri olarak, Gönüllü Hikayeleri ve diğer markalarımızın sitelerini
ziyaret eden, sağladıkları hizmetlerden faydalanan siz değerli
kullanıcılarımızın kişisel verilerini Türkiye Cumhuriyeti kanunları
kapsamında korumak en büyük önceliklerimizdendir.
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin ad, soyad, TC
kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu düzenlemeleri ve sair
mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup; ilgili mevzuat
gereğince şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini
önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını
sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm
teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
KVKK madde 4 uyarınca:
Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve
esaslara uygun olarak işlenebilir.
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
Doğru ve gerektiğinde güncel olma. Gönüllü Hikayeleri’ne
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan sürekadar muhafaza edilme.


Kişisel verileriniz, Gönüllü Hikayeleri tarafından sunulan ürün, hizmet ya da
ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik
ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya
mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da
elektronik olarak toplanabilecektir. Gönüllü Hikayeleri’nin ürün ve
hizmetlerinden yararlandığınız sürece oluşturularak ve güncellenerek
kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, internet sitemizi ziyaret
ettiğinizde, Gönüllü Hikayeleri’nin düzenlediği eğitim, seminer veya
organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kayıt altına alınan kişisel verileriniz; alan adı tescili, lisans tescili, SSL
tescili ve benzeri hizmetler için, 3. Parti firmalar, kurum ve kuruluşlar;
sunucu hizmetlerinde kullanılan hizmet ve lisanslara bağlı olarak
yazılımların üretici firmaları, ödeme ve tahsilat hizmetleri için banka veya
kredi kartı kuruluşları, eposta gönderim hizmeti sağlayan 3. parti eposta
gönderim firmaları, faturalama ve muhasebe işlemleri için efatura, earşiv
ve benzeri elektronik belge işleyen firmalar ve kurumlar, kullanıcı
deneyimlerinin ölçülebilmesi ve pazarlama çalışmalarının yapılabilmesi için

 1. Parti istatistik ve analiz firmaları ve yasal merciler ile gerekli ölçüde
  paylaşılmaktadır.
  Toplanan kişisel verileriniz; Gönüllü Hikayeleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Gönüllü Hikayeleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Gönüllü Hikayeleri’nin ve iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Gönüllü Hikayeleri ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları Gönüllü Hikayeleri’nin politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda,
  yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kibele Projekt tarafından

sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve
bu kapsamda Gönüllü Hikayeleri’nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında
bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda
düzenlenen yöntemlerle Kibele Projekt’e iletmeniz durumunda, Gönüllü Hikayeleri talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi halinde, Gönüllü Hikayeleri tarafından Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda
belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri
Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Gönüllü Hikayeleri’ne
iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir
yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince,
yazılı olarak Gönüllü Hikayeleri iletmeniz gerekmektedir.